rasg las ovtar

Razpisi LAS

Lokalna akcijska skupina: Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar v Slovenskih goric«,
Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, objavlja:

 

JAVNI POZIV

za nabor projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije »LAS Ovtar Slovenskih goric« občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah, za leto 2013.

 

Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je nabor projektnih predlogov za leto 2013, ki predstavljajo izvajanje Lokalne razvojne strategije (LRS) lokalne akcijske skupine »LAS Ovtar Slovenskih goric« (LAS) v okviru ukrepa LEADER (4. os PRP 2007-2013), za območje občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah.


Predlogi projektov naj prispevajo k izvajanju LRS, ki je razdeljena na šest ključnih prioritet razvoja podeželja in dela:

1.    Razvoj podjetništva, zagotavljanje novih delovnih mest, izobraževanje in dejavnosti na podlagi razvoja lokalnih potencialov s prioriteto zaposlovanja žensk, mladih, starejših in ljudi s posebnimi potrebami.

2.    Spodbujanje kmetijstva in sonaravnega kmetovanja.

3.    Pospešen razvoj turistične ponudbe podeželja.

4.    Ohranjanje naravnega okolja in razvoj naselij.

5.    Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delo in bivanje na podeželju.

6.    Spodbujanje obnove in oživitev vaških jeder ter kulturne dediščine podeželja.

 
Izbrani projektni predlogi bodo vključeni v Načrt izvedbenih projektov (NIP) »LAS Ovtar Slovenskih goric« za leto 2013, ki ga mora LAS posredovati LEADER pisarni - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) v dokončno potrditev do 31. 10. 2012.

 

Razpisana sredstva

Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajanja projektov za leto 2013, je 60.000,00 EUR.

Najnižji delež podpore za posamezen projekt je 7.000,00 EUR, najvišji pa 30.000,00 EUR.

Projekti se po svojem učinku ločijo na individualne in skupinske.

Za skupinske projekte je predvidenih 70 % vrednosti skupnega zneska razpoložljivih sredstev LAS za leto 2013 (42.000,00 EUR), za individualne projekte pa 30 % sredstev (18.000,00 EUR).

 

Upravičeni prijavitelji in partnerji

·         fizična oseba z dejavnostjo (s. p., kmet, dopolnilna dejavnost, osebno dopolnilno delo ipd.);

·         pravna oseba (gospodarska družba);

·         javne institucije in nevladne organizacije (ustanove, društva, zavodi).

Prijavitelji in partnerji morajo imeti stalno prebivališče ali registriran sedež na upravičenem območju delovanja LAS (UE Lenart).

 

Upravičeni stroški

-        Stroški koordinacije in vodenja projekta, stroški dela za izvajanje projektnih aktivnosti (stroški dela za namen koordinacije in vodenja projekta do vključno 10% skupnih upravičenih stroškov projekta).

-        Stroški materiala, opreme in storitev, nastalih z izvedbo projekta.

-        Prispevek v naravi (mogoč samo pri projektih, ki vključujejo naložbo - do 15% skupnih upravičenih stroškov projekta).

-        Stroški promocije in obveščanja javnosti o projektu (do vključno 20% skupnih upravičenih stroškov projekta).

-        Splošni stroški, neposredno povezani z izvedbo projekta (študije izvedljivosti, strategije, honorarji arhitektom, inženirjem, svetovalcem, stroški pridobivanja dokumentacije in dovoljenj - do vključno 10% skupnih upravičenih stroškov projekta).

 

Obdobje izvajanja projekta

Projekti se lahko pričnejo izvajati od datuma oddaje NIP-a na MKGP.

LAS sklene s prijaviteljem pogodbo o sofinanciranju izvedbenega projekta potem, ko s strani MKO prejme odločbo o potrditvi posredovanega NIP-a. Projekt se zaključi, ko projektni partnerji zaključijo zadnjo fazo projekta, izvedejo zadnje plačilo in predložijo zadnji zahtevek (z vsemi prilogami in dokazili) za povrnitev sredstev LEADER. Projekt ne sme biti zaključen pred izdajo odločbe o potrditvi NIP s strani MKGP. Projekti so praviloma enoletni ali dvoletni.

Območje upravičenosti: območje LAS Ovtar Slovenskih goric - občine: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

Višina sofinanciranja: do 85% upravičenih stroškov projekta. 

Datum objave: 31. 8. 2012

Datum zaključka: 1. 10. 2012, na naslovu LAS do 12. ure.

Kontakt
Dokumentacijo poziva lahko interesenti dvignejo na naslovu LAS. Dodatne informacije v zvezi z razpisom pri upravljavcu LAS: Razvojna agencija Slovenske gorice, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah; kontaktna oseba: Renata Vajngerl, GSM 051 660 865. Vprašanja v pisni obliki pošljite na rasg.si@gmail.com ali info@lasovtar.si.

V sredo, 19. 9. 2012, ob 10. uri, bo za vse zainteresirane organizirana brezplačna delavnica s podrobno predstavitvijo javnega poziva in obrazložitvijo priprave vloge. Vse zainteresirane vabimo, da se delavnice udeležijo.


Društvo za razvoj podeželja „LAS Ovtar Slovenskih goric“
Vida Šavli, l. r., predsednica

 

Številka: JP 01/2013
Lenart, 31. 8. 2012

 

Javni poziv 2013

Javni poziv 2013

Razpisna dokumentacija Poziva LAS za 2013