rasg las ovtar

Organi društva


IZVRŠNI ODBOR oz. KOLEGIJ PREDSEDNIKA:
Predsednica: ga. Vida Šavli
Podpredsednik: g. Milan Gumzar 
Tajnica: ga. Lidija Šipek
Blagajničarka: ga. Stanka Ferš


RAZVOJNI SVET OZ. UPRAVNI ODBOR:
1. Milan Gumzar, župan občine Benedikt
2. Jože Kraner, župan občine Cerkvenjak
3. mag. Janez Kramberger, župan občine Lenart
4. Darko Fras, župan občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah
5. Silvo Slaček, župan občine Sv. Ana v Slovenskih goricah
6. Peter Škrlec, župan občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah
7. Franc Fekonja, KGZS-Zavod Ptuj, Izpostava Lenart
8. Bogdan Šavli, TBP d.o.o. in Prevent Halog d.o.o.
9. Stanko Bernjak, Območna obrtna zbornica Lenart
10. Marjan Kramberger, Gostišče Eder, Sv. Ana v Slovenskih goricah
11. Kristina Peserl Vračič, Kmetijska zadruga Lenart
12. Cvetka Bunderla, Društvo vinogradnikov Sv. Trojica in predstavnica kmetov
13. Primož Čuček, Študentski klub Slovenskih goric
14. Marija Šauperl, Turistično društvo Dediščina
15. Janez Ferlinc, Zgodovinsko društvo Slovenske gorice


ODBOR ZA OCENJEVANJE PROJEKTOV (dopolnjen po potrebi):
1. Srečko A. Padovnik, Občina Sv. Trojica v Slov. goricah
2. Lidija Šipek, Občina Lenart
3. Viktor Kapl, Občina Sv. Ana v Slov. goricah
4. Mirko Žmavc, Osnovna šola Cerkvenjak – Sv. Andraž
5. Milan Repič Žipo Lenart d.o.o.
6. Bogomira Rotman, Kmetijsko gospodarstvo – Sv. Jurij v Slov. goricah
7. Renato Kocbek, Sadjarsko društvo Slovenske gorice in predstavnik mladih kmetov
8. Janja Karner, Društvo podeželske mladine Slovenske gorice


NADZORNI ODBOR:
1. Jože Kraner, Upravna enota Lenart
2. Feliks Berič, Turistično društvo Sv. Ana
3. Sandi Zemljič, Lešnik in Zemljič d.o.o.


DISCIPLINSKA KOMISIJA:
1. Jasna Senekovič, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
2. Roman Ploj s.p., Trgovina – gostinstvo Ploj
3. Jožefa Mlakar, Društvo kmečkih žena in deklet  LenartPregled po odborih in programih:

1. Ljudje – motor razvoja
Razvoj podjetništva in zagotavljanje novih delovnih mest in dejavnosti na podlagi razvoja lokalnih potencialov s prioriteto zaposlovanja žensk, mladih starejših in ljudi s posebnimi potrebami

Člani strokovnega odbora:
a)  Odbor za izobraževanje, animacijo in obveščanje:

 • Vida Šavli
 • Janja Viher
 • Center za socialno delo Lenart, direktorica
 • Pedagoško društvo
 • Študentski klub SG
 • Nadškofijska Karitas, Dom starejših Sv. Lenarta, predstavnik
 • Zavod za zaposlovanje, direktorica
 • Kmetijsko gozdarska zbornica, predstavnik
 • Ljudska Univerza, predstavnik
 • Terapevtska šola jahanja, predstavnik
 • Društvo kmečkih gospodinj


Ciljne skupine:
vsi prebivalci na območju LAS, s poudarkom na mladih, ženskah, ljudeh s posebnimi potrebami
Člani strokovnega odbora:


b) Odbor za razvoj obrti in podjetništva:
 • Stanko Bernjak, predsednik OOZ Lenart
 • Jože Braček
 • Janko Haložan
 • Milan Vuzem
 • Sašo Horvat
 • Branko Perko
 • TBP d.d. in Prevent Halog Lenart d.o.o.
 • Upravna enota Lenart
 • Kmetijska zadruga Lenart
 • Renata Vajngerl - Rasg d.o.o.


Ciljne skupine
 • podjetja, obrtniki, mali podjetniki, člani Obrtne in Gospodarske zbornice
 • župani (lokalna skupnost)
 • mladi (sodelovanje z osnovnimi šolami)

2. Spodbujanje kmetijstva in sonaravnega kmetovanja

Člani strokovnega odbora:
2. Spodbujanje kmetijstva in sonaravnega kmetovanja
 • Franc Fekonja
 • Rop Ivan
 • Kuri Franc
 • Ornik Franc
 • Senekovič Franc
 • Škof Mirjana
 • ŽIPO Lenart, direktor
 • Sadjarsko društvo
 • Vinogradniško društvo Sv. Trojica
 • Vinogradniško društvo Lenart
 • Čebelarsko društvo
 • Govedorejsko društvo
 • Podeželska mladina
 • Dopolnilne dejavnosti na kmetiji
 • Jože Žel
 • Lidija Šipek

Ciljne skupine
 • posamezni proizvajalci
 • kmetijska gospodarstva,
 • podjetja, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo
 • društva
 • razvojna agencija
 • občine

3. Pospešen razvoj turistične ponudbe podeželja

Člani strokovnega odbora:
3. Pospešen razvoj turistične ponudbe podeželja
 • Milan Gumzar
 • Gostinska sekcija OOZ Lenart
 • Aktivi kmečkih žena in deklet, predstavnice
 • Turistična kmetija, Firbas Alojz
 • Sašo Radovanovič
 • dr. Marjan Toš
 • Konjeniški klub SG, predstavnik
 • Zavod Hrastovec, direktor
 • Javni sklad RS za kult. dejavnosti, obm. izpostava Lenart
 • AERO klub Sršen
 • Turistična agencija LEZE
 • Turistična agencija AŽ
 • Ribiška družina Pesnica
 • Kulturno popotniški klub SONCE
 • TD Lenart
 • DKŽD Lenart
 • TD Rudolf Maister-Vojanov
 • TD Sveta Trojica


Ciljne skupine
 • turistična društva
 • gostinci in turistične kmetije
 • nastanitveni obrati, prenočišča, hoteli
 • lokalne skupnosti
 • druga društva
 • druge storitvene dejavnosti


4. Ohranjanje naravnega okolja in razvoj naselij

Člani strokovnega odbora:
4. Ohranjanje naravnega okolja in razvoj naselij
 • Jože Kraner
 • Metka Lah Simonič
 • Avgust Zavernik
 • Irena Golob
 • Sabina Šijanec
 • Jože Žel
 • Marjan Senekovič
 • Gregor Nudl
 • Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
 • Saubermacher Slovenija
 • Darko Lorenčič
Ciljne skupine
 • lokalne skupnosti
 • društva
 • zavodi (OŠ, vrtci, Zavod za varstvo narave, Zavod za varstvo kulturne dediščine,…)
 • podjetja
 • kmetijska gospodarstva
 • lastniki objektov, nepremičnin, zemljišč posebnega pomena
 


5. Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delo in bivanje na podeželju

Člani strokovnega odbora:
5. Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za delo in bivanje na podeželju
 • Silvo Slaček
 • Samo Kristl
 • Vito Kraner
 • Uroš Brumec
 • Jože Žel
 • Andreja Lorber
 • Servostan Lenart d.o.o., predstavnik
 • Komunala Slovenske gorice d.o.o., predstavnik
 • Viktor Kapl

Ciljne skupine
 • lokalne skupnosti
 • lastniki zemljišč
 • podjetja
 • kmetijska gospodarstva
 • drugi prebivalci z območja LAS 
 

6. Spodbujanje obnove in oživitev vaških jeder ter kulturne dediščine

Člani strokovnega odbora:
6. Spodbujanje obnove in oživitev vaških jeder ter kulturne dediščine podeželja
 • Marija Šauperl
 • Vladimir Plateis
 • Vito Kraner
 • Jasna Martinšek
 • Janez Erjavec
 • Zmago Kokol
 • Srečko Padovnik
 • Andrej Dvoršak
 • Janez Zorko
 • Franc Meke
 • Zavod za varstvo gozdov
 • Martin Bezgovšek, dekan
 • Zavod za varstvo kulturne dediščine, direktor
 • Cvetka Bogdan
 • Zgodovinsko društvo
 • Zavod za varstvo narave

Ciljne skupine
 • kulturna društva
 • turistična društva
 • društva žena in deklet
 • društva podeželske mladine
 • društva vinogradnikov in vinarjev
 • druga društva
 • lokalne skupnosti
 • individualni lastniki zbirk, običajev, šeg in navad območja LAS
 • podjetniki, gostinci in turistične kmetije
 • drugi.