rasg las ovtar

Članstvo


V začetku delovanja društva LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC se je vključilo že 117 članov, ki so razporejeni tako teritorialno po občinah, kot sektorsko. Vsem, ki so v tem obdobju že podpisali pismo o nameri in sodelovanju v razvoju in strategiji ter pripravi in izvajanju programov za razvoj podeželja smo posredovali vprašalnike o naboru projektov, ki jih imajo v planu izvajati v programskem obdobju 2007- 2013. Pri izdelavi seznama partnerjev je vključenih že 129 članov.

Ravni v partnerstvu:
 • Glas ljudstva: moč partnerstva, možnost  soodločanja
 • Sprejemanje odločitev
 • Svetovanje
 • Mnenja vseh partnerjev
 • Zbiranje informacij, pogajanje
 • Osveščanje, informiranje Člani LAS Ovtar Slovenskih goric ob ustanovitvi, stanje 10. 12. 2007:


Članstvo v LAS Ovtar Slovenskih goric se povečuje.Delovanje organov LAS Ovtar Slovenskih goric

1.1 Ustanovitev Lokalne akcijske skupine LAS
 
  

V Lenartu so v sredo, 12. decembra, ustanovili Društvo za razvoj podeželja Slovenskih goric". V Osrednjih Slovenskih goricah računajo, da bodo z lokalno akcijsko skupino in z izdelano razvojno strategijo lahko sodelovali na razpisu za 4. os LEADER programa v začetku leta 2008, ki ga pripravlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Na ustanovnem občnem zboru, delovno predsedstvo je vodil direktor Razvojne agencije Slovenske gorice Srečko Aleksander Padovnik, so člani najprej sprejeli statut društva in izvolili organe društva. Za predsednico je bila izvoljena Vida Šavli, za podpredsednika Milan Gumzar, za tajnico Lidija Šipek in za blagajničarko Stanka Ferš.

Razvojni svet ali upravni odbor bo zraven predsednice sestavljalo še 15 članov, in sicer: Milan Gumzar (župan Občine Benedikt), Jože Kraner (župan Občine Cerkvenjak), mag. Janez Kramberger ( župan Občine Lenart), Darko Fras (župan Občine Sv. Trojica), Silvo Slaček (župan Občine Sv. Ana), Peter Škrlec (župan Občine Sv. Jurij), Franc Fekonja (KGZS-Zavod Ptuj, Izpostava Lenart), Bogdan Šavli (TBP d.o.o. in Prevent Halog d.o.o.), Stanko Bernjak (Območna obrtna zbornica Lenart), Marjan Kramberger (Gostišče Eder, Sv. Ana), Kristina Peserl Bračič (Kmetijska zadruga Lenart), Cvetka Bunderla (Društvo vinogradnikov Sv. Trojica in predstavnica kmetov), Primož Čuček (Študentski klub Slovenskih goric), Marija Šauperl (Turistično društvo Dediščina) in Janez Ferlinc (Zgodovinsko društvo Slovenske gorice). V odbor za ocenjevanje projektov, ki se po potrebi lahko dopolni so bili izvoljeni: Srečko A. Padovnik (Občina Sv. Trojica), Lidija Šipek (Občina Lenart), Viktor Kapl (Občina Sv. Ana), Mirko Žmavc (ravnatelj OŠ Cerkvenjak - Sv. Andraž), mag. Milan Repič (Žipo Lenart, d.o.o.), Bogomira Rotman (Kmetijsko gospodarstvo - Sv. Jurij), Renato Kocbek (Sadjarsko društvo Slovenske gorice in predstavnik mladih kmetov) in Janja Karner (Društvo podeželske mladine Slovenske gorice).

V nadzorni odbor društva so bili izvoljeni Jože Kraner (Upravna enota Lenart), Feliks Berič (Turistično društvo Sv. Ana) in Sandi Zemljič (Lešnik & Zemljič, d.o.o.).

Disciplinsko komisijo sestavljajo Jasna Senekovič (Občina Sveti Jurij), Roman Ploj (samostojni podjetnik, Trgovina – gostinstvo Ploj) in Jožefa Mlakar (Društvo kmečkih žena Lenart).

Na ustanovnem občnem zboru so člani društva sprejeli tudi sklep, da letna članarina znaša 5 evrov. Izhodišča za lokalno razvojno razvojno strategijo za obdobje 2007-2013 je predstavila Janja Viher. Okvirni program dela pa je podala predsednica društva Vida Šavli. Oba predloga so prisotni potrdili in predsednico in tajnico društva pooblastili, da izvedeta vse potrebne pravno formalne postopke registracije društva. Člani društva so tudi Razvojno agencijo Slovenske gorice pooblastili, da izpelje in izvede vsa opravila, dela in naloge pri pripravi strategije, izvedbi vseh postopkov, ki so za to potrebni, poskrbi za oddajo vloge na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Pismo o nameri LAS
 • Vprašalnik LAS kmetijska gospodarstva
 • Vprašalnik LAS društva, institucije
 • Vprašalnik LAS podjetništvo
 • Vprašalnik LAS posamezniki
 • Obvestilo o javnih razpisih
 • Statut LAS


1.2 Občni zbor

POVZETEK zapisnika letnega občnega zbora
Društva za razvoj podeželja »LAS OVTAR Slovenskih goric«,
ki je bil v petek, 6. marca 2009, ob 13. uri, v pritličju Centra Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, v Lenartu.
Predsednica Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric« je uvodoma pozdravila vse prisotne, posebej poimensko še nekatere zbrane goste (Milan Gumzar, župan Občine Benedikt; Jože Kraner, župan Občine Cerkvenjak; mag. Janez Kramberger, župan Občine Lenart; Silvo Slaček, župan Občine Sveta Ana; Aleš Arih, direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj in Peter Pribožič, vodja KSS pri KGZS Zavod Ptuj in podpredsednik Društva bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah) in člane društva.


Povzemamo nekatere točke dnevnega reda in sprejetih sklepov:

1. Obravnava poročil:

predsednice o delu društva
Poročilo o delu društva je podala predsednica društva Vida Šavli. Na kratko so bile predstavljene aktivnosti društva v preteklem letu (pridobitev statusa delujoče LAS, višina sredstev za LIN 2008 in 2009, potrditev LIN za 2008) in naštete še nekatere druge aktivnosti v preteklem letu:

 • izobraževanje turističnih vodnikov (25 udeležencev, iz vseh občin)
 • strokovna ekskurzija za potrebe blagovne znamke Ovtar
 • božično novoletni sejem
 • razpis in izbor turističnega spominka Osrednjih Slovenskih goric
 • izdaja treh številk internega glasila za vse člane
 • spletna stran društva
 • arhitekturna delavnica Lenart 2008
 • redni sestanki kolegijev, razvojnega sveta, strokovnih odborov, odbora za ocenjevanje projektov, odbora za spominek.


finančno poročilo

Finančno poročilo je podala Janja Viher.

poročilo predsednika nadzornega odbora
Poročilo nadzornega odbora je pisno podal predsednik nadzornega odbora Jože Kraner, prebrala ga je Janja Viher.

Nadzorni odbor je dne 5. 3. 2009 pregledal finančno poslovanje Društva za razvoj podeželja »LAS OVTAR Slovenskih goric«. Pri tem se je osredotočil na namenskost, racionalnost in zakonitost porabe sredstev. Ugotovil je, da so sredstva porabljena v skladu z nameni in cilji delovanja društva, sredstva pa so porabljena racionalno in v skladu s predpisi. Odstopanj ni bilo zaslediti.


2. Razprava po podanih poročilih

V krajši razpravi so se s svojimi mislimi zvrstili:
 • Aleš Arih, direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj: poudari pomen ohranjanja dediščine;
 • Milan Gumzar, župan Občine Benedikt: kot podpredsednik LAS Ovtar Slovenskih goric pohvali delo članov organov LAS;
 • mag. Janez Kramberger, župan Občine Lenart: pohvali delovanje LAS in se zavzame za motiviranje in animacijo znotraj LAS;
  Jože Kraner, župan Občine Cerkvenjak: izpostavi vidik vključevanja projektov posameznikov in kmetijskih gospodarstev v Letni izvedbeni načrt (LIN)
 • Silvo Slaček, Župan Občine Sveta Ana: izpostavi vidik povezovanja za posameznike, LAS naj prestavlja mesto za civilna združevanja;
 • Srečko A. Padovnik, direktor občinske uprave Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah: kor predsednik Odbora za ocenjevanje projektnih predlogov pohvali dobro pripravljene projektne predloge in delo članov odbora, saj s strani MKGP noben projekt ni bil zavrnjen.
 • Peter Pribožič, vodja KSS pri KGZS Zavod Ptuj in podpredsednik Društva bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah: v LAS-u bo poleg sredstev programa LEADER potrebno poiskati še druge vire sofinanciranja in poda informacijo o popisu kmetijstva v letu 2010.
 • Mirko Kozar, predsednik DMNR: se zavzame za večje povezovanje društev pri ohranjanju dediščine in običajev.
 • mag. Venčeslav Lapajne, ZZV Maribor - Inštitut za varstvo okolja: izpostavi vidik ohranjanja zdrave pitne vode in prehrane. Na tem področju bi LAS lahko kaj naredil.

Sklep: Občni zbor društva je sprejel vsa podana poročila (o delu društva, o finančnem poročilu in delu nadzornega odbora).


3. Program dela in finančni načrt društva za leto 2009

V programu dela za leto 2009 je predsednica društva predstavila glavne aktivnosti društva, ki izhajajo iz projektov iz LIN 2008 in 2009.

Posebej je bilo poudarjeno, da bo konec meseca maja že objavljen Javni poziv za oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje »Lokalne razvojne strategije LAS Ovtar Slovenskih goric« za leto 2010. Predsednica je pozvala zbrane, da se na javni poziv odzovejo s svojimi projektnimi predlogi.

Finančni načrt društva za leto 2009 je podala Janja Viher.
Sklep: Finančni načrt in program dela društva za leto 2009 sta bila sprejeta v predlaganem obsegu in vsebini.


4.  Predstavitev nagrajenih avtorjev in izbranih turističnih spominkov Osrednjih Slovenskih goric

Vida Šavli je predstavila sodelujoče predloge za spominek Osrednjih Slovenskih goric in avtorje. Vsem sodelujočim se je podelila zahvala za sodelovanje in pisno priznanje. Vsi prispeli predlogi so razstavljeni na dan občnega zbora in v razstavišču TIC.

Na javnem natečaju so sodelovali:

1. Glasbeno turistično društvo Klapovüh, Benedikt: Blagoslovljena voda Svetih treh kraljev z zloženko – predlog za spominek lokalnega pomena.

2. Nataša Kramberger, Jurovski Dol: Polne vreče zgodb, Slovenske gorice: polni žaklji zgodb – 1. nagrada, Spominek Osrednjih Slovenskih goric.

3. Mlakar Jožefa, Lenart: Ovtar na belem prtičku.

4. Nika Arnuš, Sveta Trojica: Ohranimo spomin na Slovenske gorice zgodb – 1. nagrada, Spominek Osrednjih Slovenskih goric.

5. OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, Cerkvenjak, Turistični krožek − mentorica Cvetka Bezjak, avtorji: Sara Grdjan, David Kramberger in Nika Blažič: Straško.

6. OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, Cerkvenjak, Turistični krožek − mentorica Cvetka Bezjak, avtor: David Kramberger: Klopotec.

7. TIC na vasi za vas, Benedikt: Obeski.

8. TIC na vasi za vas, Benedikt: Slovenjegoriški klopotec.

9. TIC na vasi za vas, Benedikt: Drobni promocijski material (prtiček idr.).

10.  Zmago Kokol, Lenart: Poletna in furtušjača oz. ruta zgodb – 1. nagrada, Spominek Osrednjih Slovenskih goric.

11. Zmago Kokol, Lenart: Vodni orešek (trapa natans) z zloženko – predlog za spominek lokalnega pomena.

Predstavitev izbranih nagrajenih predlogov:


Poletne s predpasnikom oz. z ruto (avtor Zmago Kokol):
Gre za replike dela moške oz. ženske delovne obleke, ki je bila in je še značilna za naše kraje. K temu so dodani vzorci »poletnih«, to so kovinske ploščice, ki so jih ljudje dobivali za delo oz. tabrh pri kmetih. Na ruti oz. predpasniku ni nobenih logotipov ali drugih oznak, saj se na ta način čimbolj približamo avtentičnosti, ki jo skušamo ponazoriti in tako prenesti med ljudi..

Slovenske gorice: polne vreče zgodb, Slovenske gorice: polni žaklji zgodb (avtorica Nataša Kramberger, zaradi odsotnosti avtorice je predstavitev opravila Marija Šauperl):
Gre za zelo izvirno idejo umeščanja ustnega izročila v spominek, pri čemer je uporabljen originalen material, ki je vezan na zgodbo. Z možnostjo polnjenja s semeni, čaji, zelišči ipd. spominek pridobi na dodatni vrednosti in pristnosti. Zbrane zgodbe se lahko izdajo v knjižni obliki. Za tuje turiste je dodan prevod, za domače pa poleg knjižnega zapisa še fonetični.
Ohranimo spomin na Slovenske gorice (avtorica Nika Arnuš):

Igra spomin, preko katere lahko spoznavamo značilnosti in posebnosti Osrednjih Slovenskih goric, ima poleg promocijske vrednosti tudi pedagoško (memorične spretnosti). Iz spremljajoče brošure izvemo še veliko koristih podatkov in nam lahko služi tudi kot vodnik po krajih. Možne so razne izpeljave, tako vsebinske kot didaktične, torej različne igre, ki tako zaokrožijo celostno podobo spominkarske ponudbe.

Sklep: Letna članarina v »LAS Ovtar Slovenskih goric« za leto 2009 znaša za:
 • fizične osebe in društva: 10 EUR
 • podjetja in institucije: 60 EUR  
Članarina se poravna z računom po položnici.

Občni zbor se je zaključil ob 15:20. Sledila je krajša pogostitev in povabilo na priložnostno razstavo predlogov za spominek Osrednjih Slovenskih goric.